728 x 90

حماسه ۱۲اردیبهشت ۱۳۶۱ - فراز دوم - شرحی از درگیریهای مجاهدین و پاسداران