728 x 90

یادش گرامی حمیدرضا رضایی شهید فاز سیاسی

یادش گرامی حمیدرضا رضایی شهید فاز سیاسی
یادش گرامی حمیدرضا رضایی شهید فاز سیاسی

محل تولد: -
شغل: -
سن: 0
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 3-10-1359
محل زندان: -

سوم دیماه سال ۵۹، روزی است که خاطرهٌ یکی از حملات وحشیانهٌ چماقداران خمینی به مراکز مجاهدین را درحافظه دارد. دراینروز رژیم خمینی که تا پیش از آن مزدوران خود را تحت عنوان مردم و امت در صحنه برای حمله به مراکزهواداران مجاهدین بسیج می‌کرد، مجبور شد برای درهم شکستن مقاومت نیروها و هواداران مجاهدین در برابر حمله چماقداران به انجمن کارکنان مسلمان تهران، پرده‌ها را کنار بزند وعناصر کمیته‌چی و پاسدار خود را به فرماندهی لاجوردی دژخیم، به این محل بفرستد. پاسداران و مزدوران ارتجاع نیزوحشیانه به انجمن کارکنان مسلمان حمله‌ور شده و علنا به تیراندازی و وحشیگری دست زدند. در نتیجه این تیراندازیها مجاهد خلق حمید رضا رضایی به شهادت رسید. یورش چماقداران و پاسدارن و مقاومت جانانه هوادران مجاهدین در جریان این حادثه فضای سیاسی و اجتماعی آن روز ایران را به سرعت تحت تاثیر قرار داد و ارتجاع خمینی را در برابر افکار عمومی رسوا وافشا کرد.