728 x 90

به یاد مجاهد شهید سعید ریاحی دهکردی

به یاد مجاهد شهید سعید ریاحی دهکردی
به یاد مجاهد شهید سعید ریاحی دهکردی

محل تولد: شهر کرد
شغل: شغل آزاد
سن: 26
تحصیلات: -
محل شهادت: کرمانشاه
تاریخ شهادت: 5-5-1367
محل زندان: -

سعید ریاحی‌دهکردی ۰۵۷۵ تاریخ تولد‌: ۱۳۴۱ محل تولد‌: شهرکرد تحصیلات‌: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: ۹سال زندانی سیاسی: ۴سال سعید ریاحی در سال۵۸ فعالیتهای خود را در رابطه با مجاهدین از مدرسه شروع کرد. سال۶۰ دستگیر شد و تا سال۶۴ در زندان بود. پس از آزادی دوباره در‌صدد وصل به سازمان برآمد. در سال۶۵ خود را به منطقه رساند و در گردانهای رزمی سازماندهی شد. در عملیات متعددی شرکت کرد و قهرمانانه جنگید. سعید قهرمان در عملیات کبیر فروغ جاویدان حماسی‌ترین نبرد خود را تقدیم به ‌انقلاب و مقاومت خلقش برای آزادی نمود و به کهکشان جاودانه‌فروغها پر کشید. «…سلام و درود بر مسعود و مریم و بر برادران و خواهران مجاهدم و هم‌سنگران آهنین رزم… سلاح مجاهد خلق را بر دوش گرفته و در دستان خود می‌فشارم و بر آن بوسهٌ عشق می‌زنم و آن را در جهت هدفهای سازمان به‌کار می‌بندم. آری، مقاومت شورانگیز است و سلاح مجاهد آمادهٌ شلیک بر قلب کثیف و متعفن خمینی و مزدوران آن… از عمق وجود و با تمام توش و توان و از بن استخوان سوگند می‌خورم، به شرف خلق قهرمان ایران و مجاهدین خلق ایران سوگند می‌خورم که تا وقتی یک مجاهد نیز در این جهان وجود داشته باشد، این رژیم سفاک و خون‌آشام را با هر وسیلهٌ ممکن از بن برخواهیم کند…». وصیت نامه تاریخ تولد‌: ۱۳۴۱ محل تولد‌: شهرکرد تحصیلات‌: دیپلم سابقهٌ مبارزاتی: ۹سال زندانی سیاسی: ۴سال سعید ریاحی در سال۵۸ فعالیتهای خود را در رابطه با مجاهدین از مدرسه شروع کرد. سال۶۰ دستگیر شد و تا سال۶۴ در زندان بود. پس از آزادی دوباره در‌صدد وصل به سازمان برآمد. در سال۶۵ خود را به منطقه رساند و در گردانهای رزمی سازماندهی شد. در عملیات متعددی شرکت کرد و قهرمانانه جنگید. سعید قهرمان در عملیات کبیر فروغ جاویدان حماسی‌ترین نبرد خود را تقدیم به ‌انقلاب و مقاومت خلقش برای آزادی نمود و به کهکشان جاودانه‌فروغها پر کشید. «…سلام و درود بر مسعود و مریم و بر برادران و خواهران مجاهدم و هم‌سنگران آهنین رزم… سلاح مجاهد خلق را بر دوش گرفته و در دستان خود می‌فشارم و بر آن بوسهٌ عشق می‌زنم و آن را در جهت هدفهای سازمان به‌کار می‌بندم. آری، مقاومت شورانگیز است و سلاح مجاهد آمادهٌ شلیک بر قلب کثیف و متعفن خمینی و مزدوران آن… از عمق وجود و با تمام توش و توان و از بن استخوان سوگند می‌خورم، به شرف خلق قهرمان ایران و مجاهدین خلق ایران سوگند می‌خورم که تا وقتی یک مجاهد نیز در این جهان وجود داشته باشد، این رژیم سفاک و خون‌آشام را با هر وسیلهٌ ممکن از بن برخواهیم کند…». وصیت نامه