728 x 90

با یاد مجاهد شهید حمید خادمی

حمید خادمی
حمید خادمی

محل تولد: گلپايگان
شغل: مهندس
سن: 33
تحصیلات: -
محل شهادت: تهران
تاریخ شهادت: 11-2-1361
محل زندان: -

 حميد  در سالهاي ۵۲ و ۵۳  تحت مسئوليت مستقيم مجاهد شهيد صمديه لباف فعاليت ميكرد پس از آن همراه با مجاهد شهيد عبدالرضا منيری جاويد در بخش الكترونيك سازمان مشغول به كار شد. در شهريور ماه سال ۵۴ اين دو مجاهد توسط ساواك شاه دستگير شدند. ساواك كه حساسيت زيادي  بر روي مجاهد شهيد عبدالرضا منيری جاويد به عنوان مبتكر و سازنده‌ی بيسيم ها و  دستگاههای  الكترونيكي سازمان داشت او و همرزم مجاهدش حميد  خادمي را تحت شكنجه های شديدی قرار دادند تا از چگونگی كار و سازماندهی و فعاليت ساير افراد اين بخش مطلع گردد، اما اين دو مجاهد دلير با به جان خريدن فشارها و شكنجه ها و  مقاومت سرسختانه در مقابل آنها دشمن را در دستيابی به اسراری كه در سينه داشتند ناكام گذاشتند. حميد در بيدادگاه اول به اعدام و در دادگاه تجديد نظر به حبس ابد محكوم شد .

 ورود مجاهد شهيد حميد خادمی به زندان در سال ۵۴ مصادف بود با ضربه اپورتونيستی چپ نما به مجاهدين و دوران اوجگيری فشارهاي ساواك و جريان راست ارتجاعی عليه سازمان و در اين شرايط حميد قهرمان از جمله مجاهدانی بود كه در تشكيلات مجاهدين در زندان تحت رهبری برادر مجاهد مسعود رجوی  و آموزشهای او فعالانه در متن مبارزه سترگ مجاهدين در برابر تهاجمات و توطئه های ساواك  و ارتجاع مذهبی و آخوندهای خمينی صفت و اپورتونيستهای چپ نما به وظايف انقلابيش مسئولانه عمل نمود و با  صبر و استواری و پايداری از ارزشها و مواضع  انقلابی و توحيدی سازمان دفاع نمود و اين دوران پرفتنه را به سلامت از سر گذراند  

 سرانجام در سال ۱۳۵۷ همزمان با اوجگيری قيام ضد سلطنتی مردم ايران و گشوده شدن درهای زندانها بدست خلق مجاهد قهرمان حميد خادمی نيز  از زندان آزاد گرديد.

 پس از پيروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ايران و دوران جديد فعاليت سياسی مجاهدين، حميد مسئوليت نهاد دانشجويی مجاهدين را به عهده گرفت. اودر پرتو ايمان و احساس مسئوليت انقلابی و  با  ذهن فعال و خلاقش كه به او توان بالايی در امر سازماندهی مي داد توانست نهاد دانشجويی سازمان را طی دوران كوتاهی به يكي از وسيعترين نهادهای مجاهدين تبديل كند و به اين ترتيب  نقش ارزنده اي در سازماندهی اتحاديه‌ انجمنهای دانشجويان مسلمان دانشگاهها و مدارس عالی كشور ايفا نمايد. علاوه بر اين در همان دوران مجاهد قهرمان حميد خادمی مسئول رابط استادان مترقی و متعهد دانشگاهها در تشكيلات مجاهدين نيز بود .

 مجاهد قهرمان حميد خادمی در جريان مبارزات انتخاباتی مجلس در ديماه سال ۵۸  به عنوان كانديدای سازمان مجاهدين درشهر گلپايگان شركت كرد و عليرغم كارشكنی ها و تقلبات گسترده‌ی مرتجعين به علت محبوبيت خاصی كه در اين شهر داشت آراي زيادی بدست آورد. اما تقلبات و انحصار طلبي مرتجعين فراتر از آن بود كه محبوبيت حميد بتواند به زبان آرا توده ها  بيان شود كمااينكه خمينی و رژيم او  به همين شيوه مانع راهيابی حتي يك تن  از مجاهدين به مجلس شد.

 

 

روز ۱۲ ارديبهشت سال ۶۱ رژيم خمينی تهاجم گسترده ای را عليه چند پايگاه مجاهدين  در نقاط مختلف تهران آغاز مي كند. ‌يكي از اين پايگاهها محل اقامت مجاهد‌ قهرمان حميد خادمی و همرزمان او بود. ‌با شروع يورش پاسداران به پايگاه، فرماندهان و مجاهدان مستقر در پايگاه به مقاومتی جانانه دست مي زنند. آنچنان كه رژيم خميني با اعزام اكيپ هاي بسياري از پاسداران با انبوه تجهيزات و منجمله  هليكوپترهای توپدار به صحنه درگيری، پايگاه مجاهد قهرمان حميد خادمی و همرزمانش را از زمين و هوا زير آتش مي گيرد. ولی تنها زمانی قادر به نفوذ به پايگاه می شود كه تمامی مجاهدان مستقر در پايگاه به عهد خونين خود با خدا و خلق در راه آزادی ميهن وفا كرده بودند و دامن محبت به خون رنگين ساخته بودند. ‌در جريان اين مقاومت حماسی مجاهد قهرمان حميد خادمی و همسر و همرزمش مجاهد قهرمان  فرشته ازهدی در كنار همرزمان مجاهدشان  پاكبازانه به شهادت می رسند. فرزند خردسال آنها ناصر خادمی كه در آن هنگام يكساله بود  نيز مورد اصابت شليكهای دژخيمان قرار گرفته و مجروح ميگردد (و به اسارت پاسداران در مي آيد.)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات