728 x 90

خانواده شهید علی (آصف) ملایری

مجاهد شهید علی (آصف) ملایری
مجاهد شهید علی (آصف) ملایری
پدر آصف در تاریخ ۶ آذرماه ۶۷ در گزارشی برای گالیندوپل گزارشگر ویژه ملل متحد نوشته است: برای ملاقات او به زندان رفته بودم. اما مرا چشم‌بند زده و به اتاقی بردند. در آنجا در حالی‌که چشمانم را بسته بود خبر اعدام او را بمن دادند.
بعد هم از من تعهد و امضا گرفتند که برایش مراسم ترحیمی برگزار نکنیم. بعد بخشی از وسایل شخصی او را به من دادند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8f3bb244-a4cc-4d30-84b2-8d97d25e674f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات